מדיניות פרטיות

 


א. כללי

.1 על השימוש באתר זה www.headstart.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי הדסטארט ג.מ.מ בע"מ ח.פ. 514649524 שכתובתה רחוב האסיף 8, הדר עם ("הדסטארט"), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

.2 להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת הדסטארט ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר להדסטארט על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי הדסטארט בעת השימוש באתר (להלן "מדיניות הפרטיות" ).

.3 בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש באתר, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך )זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד).

.4 מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

.5 הדסטארט אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים (יוצרים תומכים ומבקרים) גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת הדסטארט. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו יוצר, תומך, אתר או גוף מסחרי.

.6 יודגש, כי הפרטים שיסופקו להדסטארט, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות הדסטארט או כנגד מידע דומה שסופק להדסטארט או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

 

ב. רישום לאתר

.7 בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם, משפחה, דואר אלקטרוני ובחירת סיסמא.

.8 כמו כן, בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את מס' הטלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי שלך לצורך ביצוע רכישה.

.9 יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים באתר וללא מסירת הפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.

 

ג. מאגר מידע

.10 המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של הדסטארט.

 

ד. השימוש במידע

.11 השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

.11.1 לאפשר את שימושך באתר;

.11.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

.11.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;

.11.4 לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;

.11.5 להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

.12 המידע שישמש את הדסטארט יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

.13 הדסטארט נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל,  הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי הדסטארט לצורך:

13.1 . יצירת קשר עמך.

13.2 . משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך)בין על ידי הדסטארט ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי ו/או השבועי, אלא אם תציין בכתב בפני הדסטארט כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של הדסטארט בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

13.3 . לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.

13.4 . בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

 

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

.14 הדסטארט לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

.15 על אף האמור לעיל, הדסטארט תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

.15.1 הדסטארט קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;

.15.2 חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת העברת פרטי התקשרות של התומך אל היוצר ו/או פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו הדסטארט;

.15.3 כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל הדסטארט צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

.15.4 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הדסטארט שתחייב את חשיפת פרטיך;

.15.5 במקרה בו הדסטארט תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

.15.6 במקרה שבו הדסטארט תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגידזה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

ו.  Cookies

16. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

.17 דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

ז. פרסומות של צדדים שלישיים

.18 ייתכן והדסטארט תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה -Cookies  מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

 

ח. אבטחת מידע

.19 הדסטארט מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, הדסטארט אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

 

ט. זכות לעיין במידע

.20 על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות של הדסטארט בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות  דואר רגיל לכבוד הדסטארט ג.מ.מ בע"מ, תא דואר 43, הדר עם, מיקוד 4293500.

.21 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

י. שינויים במדיניות הפרטיות

.22 מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו הדסטארט משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, הדסטארט תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.